Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 120 dni

ZOBACZ TAKŻE

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia ….

Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 6

Liczba uczestników 109

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

        W maju 2014r. w naszym gimnazjum na zajęciach WOS zrealizowano zadanie 9, konwersatorium, którego tematem przewodnim było przestrzeganie prawa to obowiązek każdego także ucznia…. Spotkania prowadzono z wykorzystaniem konspektu autorstwa p. mgr Katarzyny Kołodziejczyk.

        Na wstępie uczniowie z nauczycielem określili, czym jest prawo oraz podali sytuacje, w których występuje konieczność jego przestrzegania, wymieniali podstawowe dokumenty. W dalszej części zajęć metodą metaplanu podjęto dyskusję na temat faktycznego stanu przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków oraz sposobów poprawiania tego stanu.

        Następnie przedstawiono podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego. Poruszono kwestię odpowiedzialności karnej oraz środków wychowawczych stosowanych w przypadku osób nieletnich. Nauczyciel zapoznał uczniów z terminologią (demoralizacja, czyny karalne, odpowiedzialność cywilna i karna). 

        W ramach podsumowania konwersatorium uczniowie metodą „kuli śniegowej” ustanowili prawo klasowe. Opracowali 10 podstawowych praw związanych z wzajemnymi relacjami (które będą obowiązywały w klasie) oraz 10 kar (które będą stosowane za łamanie tych praw), uwzględniając Statut Szkoły. Na zakończenie przedstawiciele zespołu klasowego pod nadzorem nauczyciela omówili wspólnie opracowane prawo klasowe.

Przeprowadzone zajęcia uświadomiły uczniom, że każdy jest zobowiązany do przestrzegania prawa i musi postępować z ogólnie przyjętymi regułami oraz normami, subordynacja ma swoje konsekwencje. Ważne jest również podnoszenie świadomości dotyczącej odpowiedzialności karnej związanej ze złamaniem prawa. W szczególności dały uczniom do myślenia zdobyte informacje dotyczące środków stosowanych przez sąd w sprawach nieletnich.

Z wywiadu przeprowadzonego z nauczycielem prowadzącym zajęcia dowiedzieliśmy się, że uczniowie z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem tworzyli katalog praw i kar, bardzo dobrze definiowali określenia: nieletni, małoletni, młodociany. Nauczyciel uzupełnił zajęcia o wspólne przytaczanie sytuacji z życia szkoły oraz uczniów, związanych z przestrzeganiem oraz łamaniem prawa.     

ZDJĘCIA