Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

Organizacja i przebieg:

►    egzamin dla większości uczniów będzie odbywał się w hali sportowej,

►  dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu będą przeznaczone sale nr 202 i  nr 203.

►    każdy uczeń będzie losował numer stolika,

►    uczniowie będą wchodzić na salę wg kolejności na liście i zajmować wylosowane miejsca,

►    na egzaminie uczniów obowiązuje UROCZYSTY STRÓJ SZKOLNY;

 

Na egzamin uczeń przynosi:

         ► legitymację szkolną,

         ► długopis z czarnym tuszem, 

        ► na część matematyczno-przyrodniczą dodatkowo: LINIJKĘ (wszystkie rysunki uczniowie wykonują długopisem);

 

Na egzamin uczniowi NIE WOLNO PRZYNOSIĆ:

         ► kalkulatora,

         ► korektora,   

   ► żadnego urządzenia telekomunikacyjnego (telefony komórkowe muszą być pozostawione poza salą egzaminacyjną);

       ► uczeń może opuścić salę w uzasadnionej sytuacji po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej;

      ► w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu lub wniesienia przez ucznia urządzenia telekomunikacyjnego, przewodniczący komisji podejmuje decyzję o przerwaniu egzaminu danemu uczniowi i unieważnia jego pracę. Uczeń przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie (1, 2 i 5 czerwca 2017 r.)

            uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych będą zdawać w terminie dodatkowym (1, 2 i 5 czerwca 2017 r.)

       uczeń, który nie przystąpił do egzaminu POWTARZA OSTATNIĄ KLASĘ  i przystępuje do egzaminu w następnym roku;