Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 125 dni

ZOBACZ TAKŻE

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

      Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole  218

Liczba klas 10

Liczba przeprowadzonych lekcji przygotowawczych do debat 10

Liczba przeprowadzonych debat 10

Liczba uczestników debat 203

Przesłano do jury 30 testów

 

       Realizację zadania nauczyciele historii rozpoczęli w grudniu 2013r. od przeprowadzenia we wszystkich klasach gimnazjum lekcji „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” według konspektu nr 1 opracowanego przez mgr Katarzynę Kołodziejczyk.

       Uczniowie, pracując w grupach na podstawie posiadanej wiedzy, a także wyszukując informacji z przygotowanych fragmentów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( w szczególności: Preambuła, Rozdział I „Rzeczpospolita”, Rozdział II „ Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”), dokonali szczegółowej charakterystyki pojęć: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Wyniki pracy zespołowej zostały umieszczone na arkuszach papieru, a następnie przedstawione na forum klasy.

           

 

       W ramach podsumowania lekcji uczniowie, pracując ze słownikiem języka polskiego, ustalili ostateczne definicje pojęć. Odnieśli się również do trafności zgromadzonych przez siebie informacji podczas pracy zespołowej.  

 

      

 

 

       Po przeprowadzonej lekcji przygotowawczej do debaty uczniowie potrafili:

- określić pojęcia: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel;

- opowiedzieć na pytania: W jakim państwie żyjemy?, Kto i co tworzy państwo? Jakie inne określenia kojarzą Ci się ze słowem „państwo, prawo, obywatel”?, Co to znaczy „mieć prawo do czegoś”?, Kto i co tworzy/stanowi prawo?, Co to znaczy „być obywatelem”?, Czy każdy może być obywatelem?, Jakie są podstawowe obowiązki i prawa obywatela?, Kto i co tworzy społeczeństwo? , Co to znaczy być członkiem społeczeństwa? Czy każdy może zostać członkiem społeczeństwa?, Kto jest najważniejszy w społeczeństwie i dlaczego?;

- wymienić sytuacje życia codziennego, w jakich mamy kontakt z prawem. 

        Na następnych zajęciach historii we wszystkich klasach przeprowadzono debatę „Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, przestrzegamy prawa?”. Uczniowie poszczególnych klas zostali podzieleni na dwie grupy. Grupa „Za” zgromadziła argumenty potwierdzające, że uczniowie są świadomymi obywatelami RP, są członkami społeczeństwa, przestrzegają prawa .

Grupa „Przeciw” zgromadziła argumenty stanowiące dowody na to, że uczniowie nie rozumieją w pełni zasad obowiązujących w społeczeństwie, łamią prawo. Każda grupa musiała podać przykłady przyjmowanych postaw i zachowań w odniesieniu do różnych sytuacji. Podczas debaty  uczniowie mogli wykorzystać informacje zgromadzone na poprzedniej lekcji. 

       Po podsumowaniu pracy poszczególnych grup, uczniowie przystąpili do napisania testu sprawdzającego. Do jury konkursu przesłano 30 wybranych testów (po 3 z każdej klasy) (wzór testu poniżej).

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………….

Klasa ……………

TEST

Drogi uczniu. Test składa się z 10 pytań o różnym stopniu trudności. Czytaj uważnie polecenia. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 22

POWODZENIA!

 

I. Wyjaśnij termin (0-2)

a) konstytucja - …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

b) obywatelstwo - ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 II. Podaj 2 (dwa) sposoby nabycia obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców (0-2)

1. ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

III. Wypisz 2 (dwa) obowiązki obywatela Rzeczpospolitej Polskiej (0-2)

1. ………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

IV. Wypisz 3 (trzy) niezbędne elementy tworzące państwo (0-3)

1. ………………………..

2. ………………………..

3. ………………………..

 

V. Podkreśl określenia dotyczące RP (0-3)

 

państwo unitarne, monarchia, państwo autorytarne, państwo demokratyczne, państwo złożone, republika

 

VI. Wyjaśnij, co oznacza stwierdzenie (0-1)

„być człowiekiem społeczeństwa” - ………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

 

VII. Wyjaśnij pojęcie (0-1)

prawo obywatelskie …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

VIII. Co oznacza określenie, że prawa człowieka są (0-4)

a) powszechne ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

b) nienaruszalne………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 c) niezbywalne ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

d) naturalne ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

IX. Wypisz dwa prawa człowieka, które wg Ciebie są najczęściej łamane (0-2)

1. ………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

X. Z których praw ucznia korzystasz najczęściej? Podaj dwa przykłady (0-2)

1. ………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Ogólne wnioski:

      Tematyka spotkań była znana uczniom II klas, gdyż podobne zagadnienia omawiają na lekcjach WOS-u. Świetnie poradzili sobie z zadaniami i chętnie brali udział w dyskusji. Klasy III na bieżąco powtarzają materiał do egzaminu gimnazjalnego, więc bez problemu rozwiązywały powierzane im zadania. Najsłabiej zorientowani w tematyce okazali się uczniowie klas I, którzy nie mieli jeszcze WOS-u i zagadnienia omawiane podczas naszych spotkań były dla nich nowe, dlatego też w tych klasach ważną rolę odegrała lekcja przygotowawcza do debaty, a dyskusja podjęta przez uczniów wypadła bardzo interesująco.