Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba spotkań 4

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie oraz Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Liczba uczestników spotkań 179 (łącznie) w tym: kl.I- 59, kl.II- 56, kl.III- 64

Opis spotkań przesłano do jury pocztą: elektroniczną.

        Działania związane z realizacją zadania 3 zaplanowaliśmy na styczeń 2014r. Rozpoczęliśmy od zaproszenia do naszej szkoły przedstawicieli Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, którzy przeprowadzili pogadankę nt. zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

        Podczas spotkania zostały przybliżone zagadnienia dotyczące czynności wykonywanych w ramach łańcucha ratunkowego. Szczegółowo omówiono czynności dotyczące organizacji miejsca wypadku, wezwania pomocy medycznej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie samodzielnie wykonywali masaż pośredni serca oraz sztuczne oddychanie, zapoznali się z obsługą defibrylatora.

 

        Następna pogadanka odbyła się z udziałem przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie nt. bezpieczne zachowanie w domu, szkole i na ulicy.

        Podczas spotkania zostały omówione podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa obowiązujące w różnych miejscach. Młodzież miała również okazję zapoznać się z pracą strażaków, podstawami ratownictwa medycznego w zakresie opatrywania ran i oparzeń oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także  zasadami ewakuacji osób i mienia.

         OSP w Gąbinie, każdego roku pomaga nam w przeprowadzeniu i zabezpieczeniu próbnej ewakuacji w szkole, która ma na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji obiektu.

Na początku każdego roku szkolnego na godzinach wychowawczych nauczyciele zapoznają uczniów z „zasadami zachowania się podczas ewakuacji w razie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia” obowiązującymi w naszym gimnazjum.

 W tym roku szkolnym ćwiczenia zakładały pożar w pomieszczeniu łazienki, znajdującym się na drugim piętrze budynku. Personel szkolny po zlokalizowaniu miejsca pożaru zarządził ewakuację i powiadomił straż pożarną. Na miejsce przybyły 2 zastępy OSP Gąbin, które przystąpiły do działań gaśniczych i sprawdzenia pomieszczeń pod względem obecności osób. Cała ewakuacja przebiegała sprawnie, nie zaobserwowano objawów paniki. Ewakuowano 215 osób (w tym 187 uczniów, 19 nauczycieli i opiekunów, 9 pracowników administracji i obsługi).

 

            Do naszego gimnazjum zaprosiliśmy również przedstawicieli Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Wizyta miała na celu zwrócenie uwagi uczniów na temat konsekwencji prawnych wynikających z ich niewłaściwego zachowania. Pani policjantka omówiła następujące zagrożenia: agresja słowna i fizyczna, wagary oraz przemoc w Internecie.

         W ramach podsumowania działań na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa została przeprowadzona lekcja pt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu na ulicy” na podstawie konspektu nr 3 mgr Katarzyny Kołodziejczyk.

Podczas tych zajęć uczniowie pracując w grupach w postaci metaplanu opracowali odpowiedzi na pytania: Jak zachować bezpieczeństwo w domu/szkole/na ulicy? Podawali przykłady zagrożeń, które mogą wystąpić w poszczególnych miejscach oraz zastanawiali się nad ewentualnymi sposobami poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 

 

Ogólne wnioski

Działania przeprowadzone w ramach zadania 3 miały na celu zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w różnych obiektach/miejscach, sposobami postępowania w sytuacjach zagrożenia, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz z sytuacjami w których można zastosować obronę konieczną.