Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej,

a zwyczaje szkolne.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 10

Liczba uczestników 188 ( w tym w  klasach: I- 52  uczniów, II- 56 uczniów, III- 80 uczniów)

Czy przesłano do jury informację? tak

          Pogadanka została przeprowadzona w styczniu 2014 r. z wykorzystaniem konspektu nr 4 nt.„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”, opracowanego przez mgr Katarzynę Kołodziejczyk.

          Na początku lekcji przeprowadzono krótką pogadankę na temat praw człowieka oraz ich łamania. Uczniowie wymieniali szczególnie dla nich ważne prawa ( np. wolność słowa, nietykalność osobistą). Zwracali też uwagę na fakt, że spotykają się z sytuacjami,  w których nie są one respektowane (podawali przykłady takich sytuacji).

         Kolejną częścią lekcji stały się scenki teatralne obrazujące brak poszanowania godności i dóbr osobistych człowieka. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy i każda z nich inscenizowała sytuację na zadany temat.

        Pierwsza grupa obrazowała agresję fizyczną połączoną z niszczeniem mienia, ten rodzaj agresji pojawia się dość często podczas tzw. „chrztu kotów”. Uczniowie z łatwością wcielili się w swoje role.

    

 

    

Agresor jest bezwzględny a ofiara często bywa bezradna. Zdaniem dyskutujących po odejściu oprawców ofiara powinna zgłosić to zdarzenie wychowawcy lub najbliżej znajdującemu się nauczycielowi, a nawet pójść do p. dyrektora, lub na samym początku bardziej stanowczo zareagować i spróbować się sprzeciwić.

        Kolejna odegrana scenka pokazywała sytuację, w której naruszane są dobra osobiste poprzez narażanie na śmieszność, po opublikowaniu zrobionego wbrew woli koleżanki zdjęcia. W tej scence jeden z chłopców nagrywał komórką koleżankę, która miła przebierać się po lekcji wychowania fizycznego. Podczas nagrywania pozostałe dzieci        z grupy mówiły głośno, że filmik ukaże się w Internecie z podpisem „striptiz”.

Na pytanie nauczyciela o naruszenie dóbr osobistych , uczniowie nie mieli cienia wątpliwości, szczególnie dziewczynki zareagowały bardzo emocjonalnie oznajmiając,  że absolutnie tak nie można robić, a szczególnie umieszczać tego typu zdjęć lub innych bez zgody drugiej osoby.

    

         Trzecia grupa przedstawiła sytuację, w której uczeń stosuje agresję słowną. W tej scence jeden chłopak wchodząc do klasy strasznie przeklinał i uskarżał się, że coś mu nie wyszło w domu. Obserwatorką tej sytuacji była m.in. jego koleżanka, która stanowczo zareagowała na wulgaryzmy wypowiadane w jej obecności. Wyjaśniła, że  używanie przekleństw nie rozwiąże problemu.

 

Po odegranej scence uczniowie doszli do wniosku, że nie powinno się przeklinać, oraz rozwiązywać problemów pod wpływem emocji, to nic nie da. Ich zdaniem Koleżanka miała rację, że zwróciła uwagę na złe zachowanie kolegi.

       Ostatnia zaprezentowana scenka przedstawiła kłopotliwą sytuację szkolną, gdy uczeń jest obrażany przez nauczyciela. Podczas dyskusji dzieci  mówiły, że bardzo nieprzyjemnie jest, gdy nauczyciel ( lub inna osoba a nawet koleżanka czy kolega) używa słów, które ośmieszają, krytykują innych. Wtedy czują się niedowartościowani. Trudno im zaakceptować siebie. Takie słowa długo zalegają w ich pamięci. Nie wiedzą, jak dalej postępować. Czują się niepotrzebni i odtrąceni.

 

        Na zakończenie zajęć uczniowie (zapisując na tablicy) podali nazwy dokumentów, w których można znaleźć prawa człowieka oraz  informacje na temat ochrony dóbr osobistych i nietykalności cielesnej, a nauczyciel dokonał uzupełnienia tych treści, przytaczając fragmenty: Konstytucji RP, Kodeksu karnego (art. 217, 199 oraz 448), Statutu Szkoły, WSO.  

        Aby zdobyć więcej informacji nt. opinii uczniów dotyczących problemów poruszanych podczas pogadanki, przeprowadziliśmy w klasach II i III dwie ankiety: „Prawa i obowiązki ucznia”, „Wandalizm, wulgaryzm oraz agresja fizyczna skierowana wobec drugiej osoby” .

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

         Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z podstawowymi prawami związanymi z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalnością cielesną. Odegrane scenki, przedstawiające sytuacje, w których naruszane są prawa człowieka, zachęciły uczniów do gorącej dyskusji. Było to świadectwem tego, że dostrzegają pewne problemy i spotykają się z określonymi sytuacjami w życiu codziennym.

Zajęcia uświadomiły, że każdy człowiek ma prawo do godności i nietykalności. Dodatkowo gimnazjaliści poznali dokumenty prawne określające następstwa naruszenia ww. praw oraz przypomnieli sobie regulaminy obowiązujące w szkole. Dyskusja zakończyła się informacją o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach naruszenia ich dóbr osobistych i godności.